MUDO – KOREANSK KAMPKUNST

MUDO betyr direkte oversatt kampens vei eller veien som leder til at kampen opphører

Når kampen ikke lenger eksisterer oppstår en tilstand av harmoni. Vi ønsker at du gjennom et år på linja Martial Art & Zen kan finne fram til opphør av din egen kamp gjennom fysisk og mental trening. Nøkkelen til å være i harmoni med mennesker i sin nærhet, samfunnet og naturen er å bli kjent med og forstå sin egen natur. Gjennom fysisk trening vil du lære å bli kjent med din egen kropp, lære å beherske den, samt kjenne på hvilke fysiske begrensninger og muligheter du har. Du blir også kjentmed ditt indre liv og psykiske styrker og svakheter. Gjennom meditasjon og t ilstedeværelsesøvelser lærer du å bli kjent med og observere deg selv og samfunnet rundt deg. Gjennom all trening lærer du selvdisiplin, fysisk og psykisk utholdenhet. Du vil både gjennom trening og diskusjon i klassen bli kjent med temaet Zen, samt annen orientalsk filosofi og visdom.

LÆRING OG SAMSPILL

Det er viktig å ha en dynamisk læringsprosess både når man trener individuelt og med partner. Alle lærer i ulikt tempo og finner ulike ting enkelt eller vanskelig. Det er viktig å være bevisst på at når du trener med en partner ikke bare trener for din egen del, men også gjør det mulig for din partner å utvikle seg. Denne vekselvirkningen symboliserer utvekslingen av kunnskap og energi mellom deg og din treningspartner som fører dere begge videre i deres egen utvikling.

Det blir også lagt stor vekt på felleskapsfølelse i gruppa, ansvar for hverandre, hjelpsomhet, tillit og ærlighet. Samspillet i gruppa forutsetter at alle tar ansvar for seg og sine handlinger, at vi respekterer hverandres synspunkter og behov og er villige til av og til å ofre noe av vår egen frihet for å komme andre i møte. Vi starter med oss selv.

Gjennom oss selv hjelper vi gruppa og gjennom gruppa hjelper vi andre.
TAEKWONDO

Taekwondo er et koreansk selvforsvarssystem som tar i bruk hele kroppen til forsvar og angrep. Mange forbinder allikevel Taekwondo først og fremst med sine hurtige og dynamiske fotteknikker. På den sportslige siden utøves taekwondo som en olympisk kampgren, og rundt omkring i landet brukes det mye tid på denne delen av treningen. Her hos oss vil du i tillegg til dette få lære Taekwondo som en helhetlig tradisjonell kampkunst.

Undervisningen vil bli delt inn i 5 tema; grunnteknikk, mønster, avtalt kamp, frikamp og selvforsvar. Gjennom grunnteknikktreningen lærer du å beherske de ulike teknikkene som vi bruker i Taekwondo, å produsere kraft samt å koordinere og beherske kroppen din. Gjennom mønstertreningen lærer du ulike forsvars-og angrepskombinasjoner, rytme, balanse, samt å holde et fast og avslappet fokus over lengre tid. Avtalt kamp lærer deg ulike prinsipper og metoder for forsvar, å bedømme avstand til motstanderen, samt å finne riktig timing for forsvar og angrep. Frikamptreningen gir deg hurtige reaksjoner og videreutvikler avstandsbedømming og timing, samt øver opp mot og selvsikkerhet i møte med en motstander. I selvforsvarstreningen vil vi hovedsaklig jobbe med fallteknikk og å komme ut av ulike grep i klær og kropp.

ZEN

I denne delen av undervisningen vil vi jobbe med temaet ”Zen” gjennom teori, praktiske øvelser som meditasjon, kigong, yoga og sanseøvelser, samt som et gjennomgående tema i de øvrige treningene. Ordspråket ”Mu son bul i” betyr at kampkunst og zen er ett, og vi vil derfor integrere zen som en holdning gjennom all treningen. Vi ønsker å skape en forståelse for hva zen er for noe og hvordan man kan ta med seg denne lærdommen i dagliglivet. Vi vil legge vekt på at Zen først og fremst er en praksis, og vil derfor ikke bruke altfor mye tid på å diskutere temaet på et intellektuelt plan, da vi ser på dette som et hinder for den egentlige praksisen. I tillegg vil vi se noe på koreansk tenkesett og filosofi generelt for å se hvordan dette henger sammen med temaet Zen.

SEMINAR

I løpet av året vil vi arrangere seminarer hvor vi inviterer instruktører / mestere fra ulike grener for å stifte nye bekjentskap og få ny inspirasjon. I høstsemesteret settes det av en uke til å fordype oss i linjefagene våre. Klassen skal arrangere koreansk weekend hvor det blir trening, tilbereding av koreansk mat og oppvisninger. I denne forbindelse inviterer vi andre klubber i landet.

GRADERING

Selv om folkehøgskolen er eksamensfri vil det bli lagt opp til frivilllige beltetester i løpet av året. Det vil være mulig å gå opp til test en til to ganger i året for de som er kvalifiserte for det. Beltetestene koster ca. 250 kroner og vil holdes av en eller flere mestere.

KLASSEUNDERVISNING

Undervisningen vil selvfølgelig ikke bare bestå av fysisk aktivitet, men også inneholde teoriundervisning. Vi vil gjennomgå pensum, koreansk historie, koreansk terminologi og kampkunst teori. I tillegg kommer teoriundervisningen med temaet zen. Det er satt av gjennomsnittligen økt i uka til klasseundervisning.

FRAMDRIFTSPLAN

Det første semesteret vil i utgangspunktet bli brukt til en grunnopplæring i de ulike delene av grenene, mens vi i det andre semesteret vil legge opp til mer temarelaterte treninger. Vi satser også på at hele klassen reiser til Korea for å bli bedre kjent med den koreanske kulturen, spise koreansk mat, besøke templer og prøve ulike koreanske kampkunster.

Det tas forbehold om endringer da antall elever og elevenes nivå nødvendigvis vil påvirke treningsplanen. Alle vil bli fulgt opp ut fra sitt eget nivå.

UNDERVISNINGSMATERIELL/UTSTYR

Alt som trengs for undervisningen vil være å få kjøpt gjennom skolen.

Med hilsen

Jon Lennart Løbak, linjelærer