Stipendet tildeles elever som har gått ett år på Hadeland folkehøgskole eller ved en annen folkehøgskole. Stipendiaten er elev og følger en opplæringsplan som vil bestå av linjefag, fellesfag og andre aktuelle temaer relatert til skolens aktiviteter. Stipendiaten vil få opplæring og ha oppgaver i tilknytning til ulike fag/temaer, miljøfremmende tiltak samt planlegging, organisering og ledelse av andre skolerelaterte aktiviteter.

Stipendiaten er som 2. års elev en viktig resurs for hele skolesamfunnet. Hverdagen kan til tider være krevende og vi er derfor på jakt etter elever med positiv energi, kreativitet og pågangsmot. Det forutsettes at hun/han samarbeider lojalt med personalet om skolens målsettingen og regler, og har et lojalt og tett samarbeid med ledelsen, linjelærer og øvrige personale.

 

Mål for stipendiater:

 • Utvikle lederegenskaper og selvstendighet
 • Utvikle sosiale- og praktiske ferdigheter i skolemiljøet
 • Oppnå personlig utvikling gjennom ansvarliggjøring
 • Utvikle faglige ferdigheter

 

Stipendiaten vil i hovedsak følge lærernes arbeidsår. I dette ligger også møter og for- og etterarbeid i tilknytning til skolestart, skoleslutt og ulike arrangement.

 

Eksempler på roller/oppgaver.

 • Undervisningsassistent på linja avhengig av personlige kvalifikasjoner.
 • Elev på linjefag og fellesfag
 • Være tilknyttet en husgruppe, og bistå husgruppelærer ved behov
 • Være initiativtaker til aktiviteter på ettermiddag/kveld/helg
 • Delta i råd og utvalg (morgenmøte, husgruppemøte, lærerråd ved behov)
 • Utføre praktiske oppgaver knyttet til internat, kjøkken og vedlikehold
 • Delta i tilsyn, miljøarbeid og andre omsorgsfunksjoner
 • Delta på utdanningsmesser og annen markedsføring
 • Bistå ved ulike arrangement ved skolen og andre gjøremål i skolens regi

 

Kvaliteter vi ønsker hos en stipendiat:

 • Være på tilbudssiden ovenfor lærere og øvrige personalet
 • Holde en tett, ærlig og åpen kommunikasjon med skolens ledelse og — personale
 • Ha evnen til å oppsøke informasjon og sette seg inn i saker på eget initiativ
 • Kunne fange opp medelevers behov både praktisk, i klassen og i elevmiljøet
 • Kunne bidra til å øke trivselen blant medelever.
 • Søke en faglig fordypning og personlig utvikling
 • Vi søker personer med førerkort og kjøreerfaring

 

Oppfølging:

Stipendiatene vil få veiledning i gruppe og individuelt. Slike møter vil være en del av opplæringsplanen.

 

Stipendet dekker:

 • Skoleplass for skoleåret 2017/2018
 • Kost, losji og fellesutgifter
 • Redusert pris på studietur til utlandet

Søknad med begrunnelse og kvalifikasjoner sammen med CV sendes på e-post eller leveres på kontoret.

 

Søkere kalles inn til intervju der motivasjon og egnethet vurderes.

Søknadsfrist: 20. mars 2017

E-post: post@hafos.no

 

 

 

2017-09-02T13:28:55+01:00 16, 12, 2016|